Need out-of-hours emergency help? Read more.

Köpevillkor för USA, klicka här

AXDOS AB – ALLMÄNNA VILLKOR

Axdos AB (”Axdos”) erbjuder reservdelar för automation (”produkterna”) som inte längre lagerförs av tillverkarna.

1.                     Definitioner av kundkategorier

”Företagskund”     Juridiska personer och näringsidkare som ingår avtal med   Axdos

”Privatkund”          Privatpersoner som ingår avtal med Axdos

”Kund”                    Företagskund och privatkund

2.                     Allmänna villkor

Vid köp av produkter ingår kunden avtal med Axdos och godkänner därmed dessa allmänna villkor (”Allmänna Villkoren”) som gäller generellt vid alla köp från Axdos.

Användning av beställd produkt får inte ske såvida inte Allmänna Villkoren accepteras i dess helhet av kunden.

Avvikelse från Allmänna Villkoren är giltiga endast om båda parter har signerat särskilt skriftligt avtal som reglerar detta.

Axdos arbetar i huvudsak gentemot företag och den övervägande majoriteten av kunderna är företagskunder. Såvida inget annat anges gäller dock Allmänna Villkoren för både företagskund och privatkund såväl i som utanför Sverige (med undantag för USA där särskilda villkor gäller) och svensk rätt gäller enligt Allmänna Villkoren.

Privatkund kan emellertid ha särskilda rättigheter enligt tvingande nationell konsumenträttslig lagstiftning, såsom konsumentköplagen samt distansavtalslagen i Sverige. Sådan tvingande nationell lagstiftning har företräde före vad som anges i Allmänna Villkoren. Mer information om rättigheter för privatkunder i Sverige finns på konsumentverkets hemsida, www.kov.se.

Om någon eller flera av bestämmelserna i Allmänna villkoren skulle anses ogiltiga, oavsett grund eller skäl, ska övriga bestämmelser fortsätta att gälla oförändrat och i tillämpliga delar.

3.                     Beställning

Beställningar accepteras via telefon, fax, mejl, brev eller via Axdos webshop.

När Axdos bekräftar beställning med skriftlig orderbekräftelse, träffas avtal om köp och Allmänna Villkoren är då tillämpliga. Beställda produkter får inte användas, inklusive att driftsättas, såvida inte Allmänna Villkoren accepteras i dess helhet.

På beställning ska tydligt anges

  • företagsnamn,
  • referensperson med kontaktinformation,
  • fakturaadress och
  • leveransadress

Om kunden har ytterligare relevanta uppgifter, eller önskemål, utöver punkterna (i)-(iv) ovan som ska beaktas vid beställningen, ska sådana uppgifter anges på beställ­ningen.

Då kund önskar lägga till eller korrigera beställning efter att Axdos har mottagit be­ställning förbehåller sig Axdos rätten att fakturera kund en administrativ avgift på SEK 1000 (ex moms) per tillfälle för korrektion.

För privatkund som är under 18 år måste målsmans tillstånd inhämtas vid beställning.

Beställningar från kunder i Ryssland och Vitryssland accepteras inte.

Kunden får inte sälja, exportera eller återexportera, direkt eller indirekt, till Ryssland eller för användning i Ryssland, några varor som levereras under eller i samband med detta Avtal och som omfattas av Artikel 12g i Rådets förordning (EU) nr 833/2014.

4.                     Pris och betalning

Axdos priser anges och gäller exklusive moms. Moms tillkommer på alla priser vid försälj­ning inom Sverige. Vid försäljning till annat EU land tillkommer moms om företagskund inte har ett VAT nummer. Vid försäljning utanför EU tillkommer inte moms.

Beställningar under 500 SEK accepteras inte. Till kunder i Ryssland och Vitryssland accepteras inte beställningar under EUR 250.

Alla beställningar följs av en faktura, oavsett betalningsmetod.

Axdos accepterar följande betalningsmetoder: Bankgiro, IBAN, PayPal och konto/kreditkort. Vid kortbetalning använder vi DIBS kortbetalsystem, vilket möjliggör betalning med Visa och MasterCard i SEK, EUR, GBP och USD. American Express kan användas för betalning i EUR, USD eller SEK. Vid kortbetalning börjar Allmänna Villkoren gälla så snart korttransaktionen har godkänts.

Kund kan välja tio (10) eller 30 (trettio) dagars nettobetalning mot faktura. Förutom att kund måste, enligt Axdos bedömning, ha god betalningsförmåga måste kund vara hemmahörande i något av följande länder: Belgien, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Färöarna, Grönland, Irland, Italien, Japan, Kanada, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Norge, Polen, Portugal, Rumänien, Schweiz, Slovakien, Slovenien, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tjeckien, Tyskland, Ungern, USA, Österrike.

Vid försenad betalning debiteras dröjsmålsränta med två (2) procent per månad från förfallodagen. Axdos reserverar sig för eventuella prisändringar, felaktiga priser och om produkt sålt slut (slutförsäljning). Vid felaktiga priser och slutförsäljning har Axdos rätt häva köpet och återbetala eventuellt inbetalat belopp till kunden. Axdos ska inom skälig tid upplysa kunden härom. Axdos ska också meddela kunden om en likvärdig produkt finns tillgängligt.

5.                     Äganderättsförbehåll och risk

Alla produkter förblir Axdos egendom tills dess att full betalning erlagts. Risken för produkten övergår dock till kund när produkten skickas till kund.

6.                     Leverans

Axdos strävar efter att leverera beställningar så snabbt som möjligt. Normalt skickas beställning samma dag eller dagen efter att beställning inkommit. Vid särskilt brådskande beställningar kan särskilda leveransarrangemang överenskommas.

6.1                   Outlöst försändelse

För försändelse som inte löses ut, varvid försändelse går i retur till Axdos, debiteras en administrativ avgift om SEK 500 (ex moms) och därutöver för kostnader för transport.

6.2                   Transportskador

Om en produkt från Axdos skadas i transport, oavsett om skadan är synlig eller dold, ska detta anmälas till speditören omgående, dock senast inom sju (7) dagar från mottagen leverans.

6.3                   Dröjsmål och avbeställning

Vid väsentligt dröjsmål av leverans äger kund rätt att avbeställa produkten, under förutsättning att produkten inte hunnit skickas från Axdos. Avbeställning efter det att beställning har skickats är inte möjlig. Giltig avbeställning kräver dessutom skriftlig bekräftelse från Axdos.

Vid avbeställning har Axdos rätt att kräva ersättning för kostnader som uppstått till följd av avbeställningen samt förluster i övrigt.

Avbeställning av produkter som är specialtillverkade eller specialbeställda för kund är inte möjlig.

Avbeställning är den enda påföljd som kan göras gällande av kund vid dröjsmål.

6.4                   Återköp och ångerrätt

Axdos återköper inte varor från företagskund, såvida inte särskilt överenskommits om sådan återköpsrätt vid beställning.

Privatkund har 14 dagars ångerrätt enligt distansavtalslagen. Ångerrätten gäller endast om varan och dess originalförpackning kan återlämnas i väsentligen oföränd­rat skick. Varan får inte vara använd. Vill privatkund utnyttja sin ångerrätt ska Axdos kontaktas för erhållande av en retursedel. Returfrakten bekostas av privatkunden.

För produkter som är specialtillverkade eller specialbeställda för kund, gäller aldrig återköp eller ångerrätt.

7.                     Produkten

7.1                   Produktens skick

Produkterna är begagnade eller s.k. nytt överskottsmaterial och överlåts därför i det skick som anges enligt den produktklassificering som anges i punkten 7.2.

Produkterna är uppköpta från företag och/eller privatpersoner som skrotat äldre maskiner eller som avyttrat överflödiga reservdelar. Inga produkter kommer från någon generalagent.

Axdos genomför begränsade funktionskontroller och tar inget ansvar för fel i produkterna med undantag för väsentliga funktionsfel där Axdos ansvar uttömmande anges i punkten 7.4 nedan. Axdos tar således inget ansvar för produkterna utöver vad som uttryckligen anges i punkten 7.4 nedan.

Kunden bär all risk vid installation/montering av produkten och står ensamt risken vid driftavbrott, förlust av utrustning, förlust av data och personuppgifter samt andra even­tuella följdskador. Ingen garanti ges heller för slitage, yttre påverkan, felmontering eller brukande av varan som den inte är avsedd för eller om produkten skulle göra intrång i tredje mans rättigheter.

Axdos gör sitt bästa för att identifiera piratkopierade reservdelar och i förekommande fall utesluta sådana produkter ur sortimentet. Axdos har dock inte möjlighet att fullt ut kontrollera, eller garantera, att piratkopior kan förekomma. Axdos kan därmed inte garantera att produkterna inte är piratkopierade eller att de inte gör intrång i tredje mans rättigheter. Kund förvärvar och använder produkten på egen risk.

Varan ska installeras och monteras i enlighet med tillverkarens rekommendationer samt på ett fackmannamässigt vis. Axdos ansvarar inte för fel som orsakas av att varan hanteras, installeras eller monteras på felaktigt, icke-fackmannamässigt eller oaktsamt sätt.

7.2                   Produktklassificering


Eftersom produkterna ofta är tidigare använda, tillämpar Axdos följande produktklassificering:

Nytt överskottsmaterial: Produkten kan ha varit ansluten, men aldrig driftsatt. Den kan vara i förseglad originalkartong, öppnad originalkartong eller i Axdos egna förpack­ningar.

Som ny: Vanligtvis en demonstrationsenhet med mycket kort drifttid.

Begagnad: en tidigare använd enhet i ett för den specifika varan gott bruksskick. Lock och dylikt som inte har betydelse för funktionen kan saknas.

Inte fin: har kosmetiska skador som inte påverkar funktionen. Vanligtvis plastskada eller mindre rost.

Lock saknas: som begagnad men som saknar lock på vilket installationsbeskrivning står skriven.

Display inte perfekt: en operatörspanel där displayen är mer repig än vad som förväntas för en begagnad vara i gott bruksskick.

Axdos kan även komma att använda andra klassificeringar som då särskilt kommer att anges.

 

7.3                   Kvalitetskontroll

Produkterna spänningssätts och funktionstestas så långt Axdos har kunnande och möjlighet.

7.4                    Begränsad funktionsgaranti

Axdos tar inget ansvar för fel i produkterna med undantag för väsentliga funktionsfel där Axdos erbjuder avhjälpande av sådana funktionsfel under en tidsperiod om tolv (12) månader från köpet av produkten.

Avhjälpande av funktionsfel enligt ovan sker utan kostnad för kunden, under förut­sättning att avhjälpande kan ske utan oskälig kostnad eller olägenhet för Axdos.

I andra hand åtar sig Axdos att ersätta den defekta produkten med en likadan pro­dukt i samma konditionsklassificering. Axdos förbehåller sig vidare rätten att ersätta varan med en likvärdig produkt i de fall någon identisk ersättningsprodukt inte finns tillgänglig.

För det fall avhjälpande eller ersättning av produkten inte är möjlig och felet är av väsentlig betydelse för kunden, äger kunden rätt att häva köpet. Vid hävning har kunden ingen rätt till ersättning (inklusive skadestånd) eller andra påföljder utöver återbetalning av kontraktssumman. Produkten ska återlämnas till Axdos.

Axdos ansvar för fel i produkten är begränsat till avhjälpande och hävning enligt vad som angivits i denna punkt.

Privatkund har särskilda rättigheter enligt konsumentköplagen vid fel i produkten.

7.5                   Reklamation

Eventuella fel ska reklameras utan dröjsmål från att kund upptäckt eller borde ha upptäckt felet. Kund ska ankomstkontrollera produkten direkt vid leverans för att verifiera att produkten är riktig och felfri.

För företagskunder gäller följande. Företagskund ska vid kontakt med Axdos uppge korrekt order-id samt orsak till reklamation. Vidare ska företagskund begära ett s.k. RN (returnummer) vilket sedan är giltigt i 14 dagar. Då produkten returneras till Axdos ska försändelsen vara tydligt märkt med detta RN. Returnerade produkter som saknar RN godtas inte av Axdos. Vidare ska returnerade produkter förpackas på ett för produkten lämpligt sätt och som under inga omständigheter kan ge upphov till transportskador. Returnerade produkter som vid kontroll inte uppfyller detta krav betraktas inte som giltig reklamation. Företagskund står kostnaden för all retur­hantering till Axdos.

Om Axdos vid reklamation inte kan bekräfta de fel som angivits, har Axdos rätt till skälig ersättning för arbete med kontroll (inklusive förberedelse av kontroll) av produkten.

För privatkund gäller reklamation enligt konsumentköplagen. Privatkund har rätt att få frakten betald vid ett giltigt returärende. Privatkund har således rätt till en förbetald paketlapp sig tillsänd. I de fall returärendet inte är giltigt och har fått en förbetald paketlapp tillsänd sig, debiteras fraktkostnad tur och retur. I de fall returanledningen är reklamation och fel inte kan påvisas utgår en avgift om 200 kr, och därutöver även moms, frakt tur och retur, samt hanteringskostnad för ärendet. Försändelser som saknar RN återsänds till privatkunden och fraktkostnaden debiteras.

Ungefärlig hanteringstid vid reklamation är fyra veckor från att Axdos har mottagit produkten. I de fall hanteringstiden beräknas överstiga fyra veckor kontaktas kunden.

Vid reklamation ska kund kontakta Axdos reklamationsavdelning på telefon 0151-12500, via e-post info@axdos.se eller via Axdos hemsida www.plcsweden.com och uppge order-id samt orsak till reklamationen.

7.6                   Hävning

För det fall att produkt som är specialbeställt för kund inte godkänns efter Axdos kvalitetskontroll, äger Axdos rätten att häva köpet. Hävningen innebär att Axdos ska till kunden återbetala den betalning som kunden har erlagt till Axdos vid beställning. Kunden har inte rätt till någon ersättning vid sådan hävning.

8.                     Ansvarsbegränsning

Axdos ansvar är begränsat till uteslutande de påföljder (avbeställning, avhjälpande och hävning) som anges i Allmänna Villkoren.

Axdos friskriver sig från skadeståndsansvar och svarar därmed vare sig för direkta eller indirekta skador, såsom intäktsbortfall, vinstförlust, driftavbrott eller ökade drifts­kostnader, uteblivna affärstillfällen, krav från företagskunds egna kunder, förlorad användning av utrustning, förlust av data eller andra följdskador.

Privatkund kan ha mer långtgående rättigheter enligt konsumentköplagen.

9.                     Force Majeure

Axdos är befriat från påföljd för underlåtenhet att fullgöra viss förpliktelse enligt detta avtal om underlåtenheten har sin grund i omständighet som Axdos inte råder över och som förhindrar eller avsevärt försvårar fullgörandet därav. Som befriande omstän­dighet kan anses bl. a krig, krigshandling, myndighetsåtgärd, naturkatastrof, brand, nytillkommen eller ändrad lagstiftning, konflikt på arbetsmarknaden, försening i leveranser från underleverantörer på grund av omständigheter som ovan angivits och därmed jämställda omständigheter. För att få befrielse enligt ovan ska Axdos inom skälig tid meddela kunden härom.

10.                  Behandling av personuppgifter

10.1                Företagskunder

För att kunna leverera produkten, uppfylla avtalet och efterleva krav i tillämplig lagstiftning behöver Axdos behandla kontaktuppgifter – och därmed personuppgifter – kopplade till den kontaktperson som angivits vid beställning. Detta görs på basis av en intresseavvägning, där Axdos intresse av att kunna komma i kontakt med den angivna personen i syfte att säkerställa att produkten levereras på önskat sätt har bedömts väga tillräckligt tungt för att rättfärdiga behandlingen av dennes personuppgifter. Uppgifterna kommer att sparas av Axdos så länge avtalsrelationen kräver det samt därefter under den tid som krävs enligt lag eller för att Axdos ska kunna tillvarata sina rättigheter under avtalet.

I enlighet med dataskyddsförordningen kan den kontaktperson som angivits kontakta Axdos för att få sina personuppgifter rättade eller raderade eller för att få ett registerutdrag. Axdos kommer att bevilja sådana förfrågningar såvida de inte strider mot lagkrav eller det finns andra berättigade och lagenliga skäl som hindrar en begärd radering.

Axdos anlitar företaget Textalk för hosting av data i webbshoppen. Textalk, som därmed behandlar personuppgifter i egenskap av personuppgiftsbiträde, överför inga personuppgifter utanför EU/EES.

10.2                Privatkunder

För att kunna leverera produkten, uppfylla avtalet och efterleva krav i tillämplig lagstiftning behöver Axdos behandla personuppgifter kopplade till dig som privatkund. Detta görs på basis av avtalet mellan dig och Axdos, eftersom Axdos inte kan leverera produkten eller fakturera dig för leveransen utan att ha dina personuppgifter. De personuppgifter som behöver behandlas om dig för ovan ändamål är namn, adress, telefonnummer, mejladress, personnummer och bankkontouppgifter. Uppgifterna kommer att sparas av Axdos så länge avtalsrelationen kräver det samt därefter under den tid som krävs enligt lag, exempelvis bokföringslagen.

I enlighet med dataskyddsförordningen kan du kontakta Axdos för att få dina personuppgifter rättade eller raderade eller för att få ett registerutdrag. Du kan även kontakta Axdos för att få ut dina personuppgifter i ett allmänt använt, maskinläsbart format. Sådana förfrågningar kommer att beviljas såvida de inte strider mot lagkrav eller det finns andra berättigade och lagenliga skäl som hindrar en begärd radering.

Axdos anlitar företaget Textalk för hosting av data i webbshoppen. Textalk, som därmed behandlar personuppgifter i egenskap av personuppgiftsbiträde, överför inga personuppgifter utanför EU/EES.

10.3 Cookies för Webbstatistik

 

 

10.4 Vill du inte att dina besök ska synas statistiken?

Om du inte vill att dina besök ska visas i statistiken för Axdos AB så kan du installera ett tillägg i din webbläsare. Tillägget finns för webbläsarna Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Apple Safari och Opera. Tillägget hämtar du från Google ”https://tools.google.com/dlpage/gaoptout” (informationen är på engelska).

11.                  Ändringar

Axdos förbehåller sig rätten från tid till annan att göra justeringar och tillägg till Allmänna Villkoren, inklusive men inte begränsat till priser, tekniska specifikationer och produkterbjudanden, utan föregående avisering. För företagskund som redan har ingått avtal under Allmänna Villkoren, äger Axdos göra skäliga ändringar enligt ovan med iakttagande av en skälig aviseringsfrist. Prisförändringar kan ske utan föregående avisering.

12.                  Språkversioner

Allmänna Villkoren finns i engelsk version. Den svenska versionen av Allmänna Villkoren äger dock alltid företräde.

13.                  Tillämplig lag och tvist

Svensk rätt ska gälla för alla krav, tvister eller andra frågor som uppkommer med anledning av Allmänna Villkoren.

Tvister ska avgöras av svensk allmän domstol och med Nyköpings tingsrätt som första instans. Privatkund kan väcka talan i sin egen domsaga.

 

 

 

* * *

 

 

Copyright © Axdos AB. All rights reserved.